Logopediepraktijk P.M. van der Werf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Logopediepraktijk P.M. van der Werf doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk P.M. van der Werf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt de volgende aspecten met zich mee:

• De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, cliënten hierop willen wijzen en deze respecteren. 

De logopediepraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website of onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk P.M. van der Werf verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).
• Het leveren van logopedische zorg; onderzoek, advies en behandeling.
• Indien nodig overleg met derden (te denken aan huisarts of medisch specialist).
• Cliënttevredenheidsonderzoek (via Qualizorg B.V.). 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

• Naam/voorletters/tussenvoegsel
• Titels
• Adres/postcode
• Plaats
• Land
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Overlijdensdatum
• Burgerlijke staat
• Website
• Werkzaam bij organisatie
• Huisarts
• Verwijzer
• Andere behandelend medisch specialist
• Andere betrokken disciplines
• Verzekeringsmaatschappij zorgverzekering
• Schoolgegevens
• Leerkracht/Intern Begeleider
• Ambulant begeleider
• Naam en contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
• Hulpvraag
• Inloggegevens (indien van toepassing)
• BSN-nummer
• Gegevens over gezondheid Verstrekking aan derden Bovenstaande gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van derde partijen voor de volgende doeleinden:

• Het declareren van geleverde zorg
• Het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek
• Emailverkeer en het opbouwen/onderhouden van de website
• Financiële administratie
• Terugkoppeling naar de verwijzer en/of huisarts De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan de praktijk/logopedist persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming is opgenomen in de behandelovereenkomst. Binnen de EU Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen De logopediepraktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Logopediepraktijk P.M. van der Werf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De cliëntdossiers met behandelinformatie dienen ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Beveiliging Logopediepraktijk P.M. van der Werf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Gebruik maken van een virusscanner
• Gebruik maken van een beveiligde softwareleverancier met SSL-verbinding: Incura
• Gebruik maken van een beveiligde mailomgeving
• Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• De papieren dossiers zijn opgeborgen in afgesloten dossierkasten
• De gegevens voor het cliënttevredenheidsonderzoek worden anoniem verwerkt
• Alle personen die namens Logopediepraktijk P.M. van der Werf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• Regelmatige evaluatie van onze privacy maatregelen 

Rechten omtrent persoonsgegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke bij de praktijk beschikbaar zijn. Tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Bij genoemde verzoeken wordt gevraagd om u te legitimeren. Als u gegevens wilt laten vernietigen, kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld, als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met de praktijkhoudster contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met de praktijkhoudster Petra van der Werf. 

Contactgegevens:
Logopediepraktijk P.M. van der Werf
Molenmakershoek 17
7328 JK Apeldoorn
055-5427605
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.petravanderwerf.nl